از مهم‌ترین ویژگی‌های رویکرد اسلام به زن که آن را از دیگر ایدئولوژی‌ها و مکاتب پیش و پس از خود متمایز می‌کند، آن است که اسلام در تمام احکام، آموزه‌ها و دیدگاه‌های خود، زن و مرد را از منظر «انسانی» می‌نگرد. نگاه اسلام به زن به مثابه یک موجود مؤنث، همانند نگاه او به مرد به مثابه یک موجود مذکر است.