این کتاب مجموعه ای از اشعاری است که توسط عارف قزوینی نگاشته شده است. در بخشی از این کتاب  میخوانیم:بگو آن عامی عارف نمارا تو این کرم سیاست چیست داری؟ که گم کردی تو سوراخ دعا را چرا پا بردم افعی گذاری