این کتاب در بر دارنده اشعاری زیبا و خواندنی از رضا خان بهادر است.در بخشی از این کتاب میخوانیم: اتوبوسی که گذر کرد پر از آدم بود؟ مرد از رهگذری میپرسید اتوبوسی که گذر کرد پر از ماتم بود؟