این کتاب به قلم رحمت پور یزدی نگاشته شده است و در تاریخ یک مرداد 1400به چاپ رسیده است.این کتاب راهکار های خوشبین شدن به زندگی و مسائلش را  آموزش میدهد. در اصل خوشبینی را تعریف میکند خوشبینی به زندگی به انسانها به اتفاقات و...