این کتاب به قلم خانم معصومه میر ابوالقاسمی نگاشته شده است. و درتاریخ 1398 به چاپ رسیده است. مولف کتاب حاضر در فصل اول با عنوان تعاریف و کلیات واژگان  کلیدی مطالبی را ارائه کرده است.در فصل دوم به بررسی عوامل امید از دیدگاه قرآن را بیان کرده است.و در فصل های دیگر به موضوعات متعددی در این زمینه پرداخته شده است.