توضیحات:این کتاب به قلم دکتر تال بن شاهار مسیر هوشیارانه ای رابه سوی شادی به شما نشان میدهد. من انتخاب دارم و انتخاب میکنم که انتخاب کنم. انتخاب کردن آفریدن است.به واسطه انتخاب هایم دنیایم را میسازم. این کتاب شما را با راه حل های مقابله با ترس از موانع موفقیت آشنا میکند.