این کتاب به قلم مهرداد زوار نگاشته شده است و درتاریخ 15 خرداد 1392 به اولین چاپ خود رسیده است. بهترین و ساده ترین راه برای شناخت ارزش و اهمیت امری در زندگی بشر بررسی و تحلیل آثار و کارکردهایی است که موضوعی در زندگی بشر به جا میگذارد.افراد زیادی از زندگی ناامید هستند و ما بر آنیم که این امید رابر آنها برگردانیم.این کتاب به قلم مهرداد زوار نگاشته شده است و درتاریخ 15 خرداد 1392 به اولین چاپ خود رسیده است. بهترین و ساده ترین راه برای شناخت ارزش و اهمیت امری  در زندگی بشر بررسی و تحلیل آثار و کارکردهایی است که موضوعی در زندگی بشر به جا میگذارد.افراد زیادی از زندگی ناامید هستند و ما بر آنیم که این امید رابر آنها برگردانیم.